Members

Director

 • FUKUI NAOKI(Graduate School of Languages and Linguistics Master’s (Doctoral) Program in Linguistics )

Institute Fellow

Honorary Fellow

 • FÉLIX LOBO
 • ClAUDE ROBERGE
 • HAINTSU MORIOKA
 • KAJITA MASARU
 • SUGAWARA TSUTOMU
 • IITAKA KYOKO
 • MINAMITATE HIDETAKA
 • SHINDO MITSUKO
 • KATO YASUHIKO

Visiting Fellow

 • ANMA KAZUO(Dokkyo University)
 • KUBOTA RYUKO(University of British Columbia)Website
 • SHIRAI YASUHIRO(Case Western Reserve University)Website
 • TOSHIHIKO SUZUKI(Waseda University)Website
 • MASAKO FUJIMOTO (National Institute for Japanese Language and Linguistics)Website
 • OMORI HIROKO ( Meiji Gakuin University)
 • MORI HIROHIDE( Tokyo Woman’s Christian University)Website
 • TOYODA HIROKO(Tokyo University of technology)
 • HIROTAKA SENSUI(Nanzan University)
 • KOBAYASHI YUKINO(National University Corporation Tsukuba University of Technology)
 • ASADA YUKO(Showa Women’s University)
 • LEIKO MATSUBARA MORALES(Universidade de São Paulo)
 • SANO SHINICHIRO(Keio University)
 • MUKOUYAMA YOKO(Musashino University)
 • TAKIGUCHI IZUMI(Bunkyogakuin University)
 • KOMATSU MASAHIKO(Kanagawa University)

Visiting Researcher

 • DONNA ERICKSON
 • ARAI KIWAWebsite
 • TAGUCHI YAYOI
 • KOBAYASHI SHIHO
 • YADA YOKO
 • ARSENIO SANZ RIVERA
 • FUKASAWA EMI
 • SASAYAMA SYOKO
 • IMAOKA AKO
 • TAKAHASHI KINUKO
 • FUJII SATOMI

Collaborative Fellow

 • UEDA MASANOBU(Hokkaido University)
 • TAKEDA KANAKO
 • AIKAWA HIROKO

Post-Doctoral Fellow

Research Assistant

 • KATO MAKIKO

Secretariat

 • OTAKI MARI(SOLIFIC)
 • KONO MANAMI(SOLIFIC Library )
 • MIYAZAWA YUKIKO(Research Center of Communication Disorders)
 • YOON JEEHYUN(Phonetics Laboratory)