Members

Director

 

Institute Fellow

 • FAIRBROTHER LISA(Faculty of Foreign Studies Department of English Studies)
 • IZUMI SHINICHI(Faculty of Foreign Studies Department of English Studies)
 • MAFUYU KITAHARA(Faculty of Foreign Studies Department of English Studies)
 • SAKAMOTO MITSUYO(Faculty of Foreign Studies Department of English Studies)
 • OTSUKA YUKO(Faculty of Foreign Studies Department of English Studies)
 • KIMURA GORO CHRISTOPH (Faculty of Foreign Studies Department of German Studies)
 • LIPSKY ANGELA (Faculty of Foreign Studies Department of German Studies)
 • HARADA SANAE(Faculty of Foreign Studies Department of French Studies)
 • TUCHAIS SIMON(Faculty of Foreign Studies Department of French Studies)
 • NISHIMURA KIMIYO(Faculty of Foreign Studies Department of Hispanic Studies )
 • AROZ AINGERU(Faculty of Foreign Studies Department of Hispanic Studies )
 • SHINICHI AKIYAMA(Faculty of Foreign Studies Department of Russian )
 • ICHINOSE ATSUSHI(Faculty of Foreign Studies Department of Luso-Brazilian Studies)
 • FUKUI NAOKI(Graduate School of Languages and Linguistics Master’s (Doctoral) Program in Linguistics )
 • YOSHIHATA HIROYO(Graduate School of Languages and Linguistics Master’s (Doctoral) Program in Linguistics)
 • HARA KEIKO(Graduate School of Languages and Linguistics Master’s (Doctoral) Program in Linguistics )
 • KATO TAKAOMI(Graduate School of Languages and Linguistics Master’s (Doctoral) Program in Linguistics )
 • YOSHINORI WATANABE(Graduate School of Languages and Linguistics Master’s (Doctoral) Program in Linguistics )
 • KOYANAGI KAORU(Center for Language Education and Research)
 • MINE FUYUKI(Center for Language Education and Research)
 • SATO TAKANORI(Center for Language Education and Research)
 • SHIMIZU TAKAFUMI(Center for Language Education and Research)
 • IKEDA MAKOTO(Faculty of Humanities Department of English Literature)

Honorary Fellow

 • FÉLIX LOBO
 • ClAUDE ROBERGE
 • HAINTSU MORIOKA
 • SUGAWARA TSUTOMU
 • KAJITA MASARU
 • IITAKA KYOKO
 • MINAMITATE HIDETAKA
 • SHINDO MITSUKO
 • KATO YASUHIKO
 • TAKAHASHI YUMIKO
 • YOSHIDA KENSAKU

Visiting Fellow

 • KUBOTA RYUKO(University of British Columbia)
 • SUZUKI  TOSHIHIKO(Waseda University)
 • OMORI HIROKO ( Meiji Gakuin University)
 • MORI HIROHIDE( Tokyo Woman’s Christian University)
 • SENSUI HIROTAKA(Nanzan University)
 • KOBAYASHI YUKINO(National University Corporation Tsukuba University of Technology)
 • ASADA YUKO(Showa Women’s University)
 • LEIKO MATSUBARA MORALES(Universidade de São Paulo)
 • SANO SHINICHIRO(Keio University)
 • MUKOUYAMA YOKO(Musashino University)
 • TAKIGUCHI IZUMI(Bunkyogakuin University)
 • KOMATSU MASAHIKO(Kanagawa University)

Visiting Researcher

 • DONNA ERICKSON
 • ARAI KIWA
 • ARSENIO SANZ RIVERA
 • FUKASAWA EMI
 • IMAOKA AKO
 • TAKAHASHI KINUKO
 • TOYODA HIROKO
 • FUJII SATOMI
 • FUJIMOTO MASAKO
 • YOSHIDA NATSUYA
 • KOBAYASHI RYOICHIRO
 • WATANABE RIE

Collaborative Fellow

 • HENMMI CHANTAL
 • AIKAWA HIROKO
 • TASHIRO MASAYUKI
 • SANO AYA
 • FUJITA MAMORU

Post-Doctoral Fellow

Research Assistant

 • —-

Secretariat

 • NAKAGAWA CHIHO(SOLIFIC)
 • MAEDA MAMI(SOLIFIC Library )
 • KOJIMA TOMOKO (Research Center for Speech, Language, and Hearing Sciences
 • MINOSHIMA EMIKO(Phonetics Laboratory)