Members

Director

 

Institute Fellow

Honorary Fellow

  • FÉLIX LOBO
  • ClAUDE ROBERGE
  • HAINTSU MORIOKA
  • KAJITA MASARU
  • SUGAWARA TSUTOMU
  • IITAKA KYOKO
  • MINAMITATE HIDETAKA
  • SHINDO MITSUKO
  • KATO YASUHIKO
  • TAKAHASHI YUMIKO
  • YOSHIDA KENSAKU

Visiting Fellow

  • KUBOTA RYUKO(University of British Columbia)
  • SUZUKI  TOSHIHIKO(Waseda University)
  • OMORI HIROKO ( Meiji Gakuin University)
  • MORI HIROHIDE( Tokyo Woman’s Christian University)
  • SENSUI HIROTAKA(Nanzan University)
  • KOBAYASHI YUKINO(National University Corporation Tsukuba University of Technology)
  • ASADA YUKO(Showa Women’s University)
  • LEIKO MATSUBARA MORALES(Universidade de São Paulo)
  • SANO SHINICHIRO(Keio University)
  • MUKOUYAMA YOKO(Musashino University)
  • TAKIGUCHI IZUMI(Bunkyogakuin University)
  • KOMATSU MASAHIKO(Kanagawa University)
  • TOMOKO YOSHINO(Kanda University of International Studies)

Visiting Researcher

  • DONNA ERICKSON
  • ARAI KIWA
  • ARSENIO SANZ RIVERA
  • FUKASAWA EMI
  • IMAOKA AKO
  • TAKAHASHI KINUKO
  • TOYODA HIROKO
  • FUJII SATOMI
  • FUJIMOTO MASAKO
  • YOSHIDA NATSUYA
  • KOBAYASHI RYOICHIRO
  • WATANABE RIE

Collaborative Fellow

  • UEDA MASANOBU
  • AIKAWA HIROKO
  • TASHIRO MASAYUKI
  • SANO AYA
  • FUJITA MAMORU
  • PINNER RECHARD
  • MACKENZIE GRAHAM
  • SCHAEFER MATTHEW YAMATO
  • TURNER MATTHEW
  • YAJIMA MINA

Post-Doctoral Fellow

  • NAGAMORI  TAKAKAZU

Research Assistant

  • —-

Secretariat

  • NAKAGAWA CHIHO(SOLIFIC)
  • MAEDA MAMI(SOLIFIC Library )
  • KOJIMA TOMOKO (Research Center of Communication Disorders)
  • MINOSHIMA EMIKO(Phonetics Laboratory)