Members

Director

 

Institute Fellow

Honorary Fellow

 • FÉLIX LOBO
 • ClAUDE ROBERGE
 • HAINTSU MORIOKA
 • KAJITA MASARU
 • SUGAWARA TSUTOMU
 • IITAKA KYOKO
 • MINAMITATE HIDETAKA
 • SHINDO MITSUKO
 • KATO YASUHIKO
 • TAKAHASHI YUMIKO
 • YOSHIDA KENSAKU

Visiting Fellow

 • KUBOTA RYUKO(University of British Columbia)
 • SUZUKI  TOSHIHIKO(Waseda University)
 • OMORI HIROKO ( Meiji Gakuin University)
 • MORI HIROHIDE( Tokyo Woman’s Christian University)
 • SENSUI HIROTAKA(Nanzan University)
 • KOBAYASHI YUKINO(National University Corporation Tsukuba University of Technology)
 • ASADA YUKO(Showa Women’s University)
 • LEIKO MATSUBARA MORALES(Universidade de São Paulo)
 • SANO SHINICHIRO(Keio University)
 • MUKOUYAMA YOKO(Musashino University)
 • TAKIGUCHI IZUMI(Bunkyogakuin University)
 • KOMATSU MASAHIKO(Kanagawa University)
 • TOMOKO YOSHINO(Kanda University of International Studies)

Visiting Researcher

 • DONNA ERICKSON
 • ARAI KIWA
 • ARSENIO SANZ RIVERA
 • FUKASAWA EMI
 • IMAOKA AKO
 • TAKAHASHI KINUKO
 • TOYODA HIROKO
 • FUJII SATOMI
 • FUJIMOTO MASAKO
 • YOSHIDA NATSUYA
 • KOBAYASHI RYOICHIRO
 • WATANABE RIE

Collaborative Fellow

 • UEDA MASANOBU
 • AIKAWA HIROKO
 • TASHIRO MASAYUKI
 • SANO AYA
 • FUJITA MAMORU
 • PINNER RECHARD
 • MACKENZIE GRAHAM
 • SCHAEFER MATTHEW YAMATO
 • TURNER MATTHEW
 • YAJIMA MINA

Post-Doctoral Fellow

 • NAGAMORI  TAKAKAZU

Research Assistant

 • —-

Secretariat

 • NAKAGAWA CHIHO(SOLIFIC)
 • MAEDA MAMI(SOLIFIC Library )
 • KOJIMA TOMOKO (Research Center of Communication Disorders)
 • MINOSHIMA EMIKO(Phonetics Laboratory)