Past Members

2021

Director

Oshio, Kazuto

Deputy-Director

Ogawa, Kimiyo

Honorary Fellow

Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki

Institute Fellow

Iijima, Mariko; Masui, Shitsuyo; Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Okimoto, Kenneth G.; Hill, Wm. Thomas; Leyda, Julia;  Maeshima, Kazuhiro; Ishii, Noriko; Hirota, Hidetaka

Visiting Fellow

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Sakuma, Kazuko; Komine, Hiroyasu; Nakagawa, Chiho; Hiratsuka, Hiroko; Ishii, Izumi; Kitahara, Taeko; Ono, Misa; Connolly, Tristanne; Ueyama, Takahiro; Konno, Yuko; Hirota, Hidetaka; Makita, Yoshiya

Visiting Researcher

Iwakawa, Noriko; Ueda, Mayuko; Moue, Sayaka; Niwayama, Yukichi; Rei, Nawa

2020

Director

Oshio, Kazuto

Deputy-Director

Iijima, Mariko

Honorary Fellow

Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki

Institute Fellow

Ogawa, Kimiyo; Masui, Shitsuyo; Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Okimoto, Kenneth G.; Hill, Wm. Thomas; Leyda, Julia;  Maeshima, Kazuhiro; Ishii, Noriko; Hirota, Hidetaka

Visiting Fellow

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Sakuma, Kazuko; Komine, Hiroyasu; Nakagawa, Chiho; Hiratsuka, Hiroko; Ishii, Izumi; Kitahara, Taeko; Ono, Misa; Connolly, Tristanne; Ueyama, Takahiro; Konno, Yuko; Hirota, Hidetaka; Makita, Yoshiya

Visiting Researcher

Iwakawa, Noriko; Ueda, Mayuko; Moue, Sayaka; Niwayama, Yukichi

2019

Director

Oshio, Kazuto

Deputy-Director

Ogawa, Kimiyo

Honorary Fellow

Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki

Institute Fellow

Iijima, Mariko; Masui, Shitsuyo; Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Okimoto, Kenneth G.; Hill, Wm. Thomas; Leyda, Julia;  Maeshima, Kazuhiro; Ishii, Noriko

Visiting Fellow

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Sakuma, Kazuko; Komine, Hiroyasu; Nakagawa, Chiho; Hiratsuka, Hiroko; Ishii, Izumi; Kitahara, Taeko; Ono, Misa; Connolly, Tristanne; Ueyama, Takahiro; Konno, Yuko; Hirota, Hidetaka; Makita, Yoshiya

Visiting Researcher

Iwakawa, Noriko; Ueda, Mayuko; Moue, Sayaka; Niwayama, Yukichi

2018

Director

Ishii, Noriko

Deputy-Director

Ogawa, Kimiyo

Honorary Fellow

Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki

Institute Fellow

Iijima, Mariko; Masui, Shitsuyo; Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Okimoto, Kenneth G.; Hill, Wm. Thomas; Leyda, Julia;  Oshio, Kazuto; Maeshima, Kazuhiro

Visiting Fellow

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Sakuma, Kazuko; Komine, Hiroyasu; Nakagawa, Chiho; Hiratsuka, Hiroko; Ishii, Izumi; Kitahara, Taeko; Ono, Misa; Connolly, Tristanne; Ueyama, Takahiro; Konno, Yuko; Hirota, Hidetaka; Makita, Yoshiya

Visiting Researcher

Iwakawa, Noriko; Ueda, Mayuko; Moue, Sayaka; Niwayama, Yukichi

2017

Director

Iijima, Mariko

Deputy-Director

Ishii, Noriko

Honorary Fellow

Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki

Institute Fellow

Masui, Shitsuyo; Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Okimoto, Kenneth G.; Hill, Wm. Thomas; Leyda, Julia; Ogawa, Kimiyo; Oshio, Kazuto; Maeshima, Kazuhiro

Visiting Fellow

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Sakuma, Kazuko; Komine, Hiroyasu; Nakagawa, Chiho; Hiratsuka, Hiroko; Ishii, Izumi : Kitahara, Taeko; Ono, Misa; Connolly, Tristanne; Ueyama, Takahiro; Konno, Yuko

Visiting Researcher

Iwakawa, Noriko; Ueda, Mayuko; Moue, Sayaka; Hirota, Hidetaka; Makita, Yoshiya; Niwayama, Yukichi

2016

Director

Iijima, Mariko

Deputy-Director

Ishii, Noriko

Honorary Fellow

Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki

Institute Fellow

Masui, Shitsuyo; Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Okimoto, Kenneth G.; Hill, Wm. Thomas; Leyda, Julia; Ogawa, Kimiyo; Oshio, Kazuto; Maeshima, Kazuhiro

Visiting Fellow

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Sakuma, Kazuko; Komine, Hiroyasu; Nakagawa, Chiho; Hiratsuka, Hiroko; Ishii, Izumi : Kitahara, Taeko; Ono, Misa; Connolly, Tristanne; Ueyama, Takahiro; Konno, Yuko

Visiting Researcher

Iwakawa, Noriko; Ueda, Mayuko; Moue, Sayaka; Hirota, Hidetaka; Makita, Yoshiya; Niwayama, Yukichi

2015

Director

Iijima, Mariko

Deputy-Director

Ishii, Noriko

Honorary Fellow

Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki; Fujita, Hiroshi

Institute Fellow

Masui, Shitsuyo; Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Okimoto, Kenneth G.; Hill, Wm. Thomas; Leyda, Julia; Ogawa, Kimiyo; Oshio, Kazuto; Maeshima, Kazuhiro

Visiting Fellow

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Sakuma, Kazuko; Komine, Hiroyasu; Nakagawa, Chiho; Hiratsuka, Hiroko; Ishii, Izumi : Kitahara, Taeko; Ono, Misa; Connolly, Tristanne; Ueyama, Takahiro; Konno, Yuko

Visiting Researcher

Iwakawa, Noriko; Ueda, Mayuko; Moue, Sayaka; Hirota, Hidetaka; Makita, Yoshiya

2014

Director

Oshio, Kazuto

Deputy-Director

Ishii, Noriko

Honorary Fellow

Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki; Fujita, Hiroshi

Institute Fellow

Masui, Shitsuyo; Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Okimoto, Kenneth G.; Hill, Wm. Thomas; Leyda, Julia; Ogawa, Kimiyo; Iijima, Mariko; Maeshima, Kazuhiro

Visiting Fellow

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Sakuma, Kazuko; Komine, Hiroyasu; Nakagawa, Chiho; Hiratsuka, Hiroko; Ishii, Izumi : Kitahara, Taeko; Ono, Misa; Connolly, Tristanne; Ueyama, Takahiro; Konno, Yuko

Visiting Researcher

Iwakawa, Noriko; Ueda, Mayuko; Moue, Sayaka; Hirota, Hidetaka; Makita, Yoshiya

2013

Director

Masui, Shitsuyo

Deputy-Director

Ishii, Noriko

Honorary Fellow

Aruga, Tadashi; Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki; Hiroshi, Fujita,

Institute Fellow

Oshio, Kazuto; Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Okimoto, Kenneth G.; Hill, Wm. Thomas; Leyda, Julia; Ogawa, Kimiyo; Iijima, Mariko

Visiting Fellow

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Sakuma, Kazuko; Komine, Hiroyasu; Nakagawa, Chiho; Hiratsuka, Hiroko; Ishii, Izumi : Kitahara, Taeko; Ono, Misa; Connolly, Tristanne; Ueyama, Takahiro; Konno, Yuko; Maeshima, Kazuhiro

Visiting Researcher

Iwakawa, Noriko; Ueda, Mayuko; Moue, Sayaka; Hirota, Hidetaka; Makita, Yoshiya

 

2012

Director

Shitsuyo Masui,

Deputy-Director

Kimiyo Ogawa

Members Emeritus

Aruga Tadashi; Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki; Hiroshi, Fujita,

Members

Kazuto Oshio; Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Ueyama, Takahiro; Okimoto, Kenneth G.; Hill, Wm. Thomas; Julia Leyda; Noriko Ishii, ;Mariko Iijima

Auxiliary Members

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma;, Hiroyasu, Komine, Chiho Nakagawa, HIroko Hiratsuka, Mitsuyo Sakamoto, Kazuhiro Maeshima, Mayumi Nakamura, Izumi Ishii: Koichi Kato; Taeko Kotahara; Misa Oono, Tristanne Connolly; Noriko Iwakawa; Mayuko Ueda; Moue Sayaka; Konno Yuko

2011

Director

Kazuto Oshio

Deputy-Director

Kimiyo Ogawa

Members Emeritus

Aruga Tadashi; Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki; Hiroshi, Fujita,

Members

Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Ueyama, TakahiroTanno, Makoto; Okimoto, Kenneth G.; Masui, Shitsuyo; Hill, Wm. Thomas; Julia Leyda;

Auxiliary Members

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma; Mariko Iijima, Hiroyasu, Komine, Chiho Nakagawa, HIroko Hiratsuka, Mitsuyo Sakamoto, Kazuhiro Maeshima, Mayumi Nakamura, Izumi Ishii: Koichi Kato; Taeko Kotahara; Misa Oono, Tristanne Connolly; Noriko Iwakawa; Mayuko Ueda

2010

Director

Kazuto Oshio

Deputy-Director

Kimiyo Ogawa

Members Emeritus

Aruga Tadashi; Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki; Hiroshi, Fujita,

Members

Iino, Tomoyuki; Otsuka, Juro; Ueyama, TakahiroTanno, Makoto; Okimoto, Kenneth G.; Masui, Shitsuyo; Hill, Wm. Thomas; Julia Leyda;

Auxiliary Members

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma; Mariko Iijima, Hiroyasu, Komine, Chiho Nakagawa, HIroko Hiratsuka, Mitsuyo Sakamoto, Kazuhiro Maeshima, Mayumi Nakamura, Izumi Ishii: Koichi Kato; Taeko Kotahara; Misa Oono, Tristanne Connolly; Noriko Iwakawa; Mayuko Ueda

2009

Director

Iino, Tomoyuki

Deputy-Director

Kazuto Oshio

Members Emeritus

Aruga Tadashi; Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki; Hiroshi, Fujita,

Members

Otsuka, Juro; Ueyama, TakahiroTanno, Makoto; Okimoto, Kenneth G.; Masui, Shitsuyo; Hill, Wm. Thomas; Julia Leyda; Kimiyo Ogawa

Auxiliary Members

Kanayama, Tsutomu; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma; Mariko Iijima, Hiroyasu, Komine, Chiho Nakagawa, HIroko Hiratsuka, Mitsuyo Sakamoto, Kazuhiro Maeshima, Mayumi Nakamura, Izumi Ishii: Koichi Kato; Taeko Kotahara; Misa Oono, Tristanne Connolly

2008

Director

Iino, Tomoyuki

Deputy-Director

Kazuto Oshio

Members Emeritus

Aruga Tadashi; Roberge, Claude, Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki; Hiroshi, Fujita,

Members

Otsuka, Juro; Ueyama, TakahiroTanno, Makoto; Okimoto, Kenneth G.; Masui, Shitsuyo; Hill, Wm. Thomas; Kanayama, Tsutomu; Julia Leyda; Kimiyo Ogawa

Auxiliary Members

Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma; Mariko Iijima, Hiroyasu, Komine, Chiho Nakagawa, HIroko Hiratsuka, Mitsuyo Sakamoto, Kazuhiro Maeshima, Mayumi Nakamura, Izumi Ishii

2007

Director

Otsuka, Juro; Iino, Tomoyuki

Deputy-Director

Ueyama, Takahiro

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude, Akiyama, Ken; Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki; Hiroshi, Fujita,

Members

Tanno, Makoto; Masaharu, Nakamura; Okimoto, Kenneth G.; Masui, Shitsuyo; Hill, Wm. Thomas; Kanayama, Tsutomu; Julia Leyda

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma; Mariko Iijima, Hiroyasu, Komine, Chiho Nakagawa, HIroko Hiratsuka,Kazuhiro Maeshima, Mayumi Nakamura, Izumi Ishii

2006

Director

Otsuka, Juro

Deputy-Director

Ueyama, Takahiro

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude, Akiyama, Ken; Miwa, Kimitada; Matsuo, Kazuyuki;

Members

Tanno, Makoto; Masaharu, Nakamura; Okimoto, Kenneth G.; Masui, Shitsuyo; Iino, Tomoyuki; Hill, Wm. Thomas; Kanayama, Tsutomu; Julia Leyda

Auxiliary Member

Hiroshi, Fujita, Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma;

2005

Director

Otsuka, Juro

Deputy-Director

Ueyama, Takahiro

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude, Akiyama, Ken; Miwa, Kimitada

Members

Matsuo, Kazuyuki; Tanno, Makoto; Masaharu, Nakamura; Okimoto, Kenneth G.; Masui, Shitsuyo; Iino, Tomoyuki; Hill, Wm. Thomas; Kanayama, Tsutomu; Julia Leyda

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma; Hiroshi, Fujita

2004

Director

Otsuka, Juro

Deputy-Director

Ueyama, Takahiro

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude, Akiyama, Ken; Miwa, Kimitada

Members

Matsuo, Kazuyuki; Tanno, Makoto; Masaharu, Nakamura; Hiroshi, Fujita; Okimoto, Kenneth G.; Masui, Shitsuyo; Iino, Tomoyuki; Hill, Wm. Thomas; Kanayama, Tsutomu

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma

2003

Director

Otsuka, Juro

Deputy-Director

Masui, Shitsuyo

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude, Akiyama, Ken; Miwa, Kimitada

Members

Matsuo, Kazuyuki; Tanno, Makoto; Masaharu, Nakamura; Hiroshi, Fujita; Okimoto, Kenneth G.; Iino, Tomoyuki; Hill, Wm. Thomas; Ueyama, Takahiro; Kanayama, Tsutomu

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma

2002

Director

Otsuka, Juro

Deputy-Director

Masui, Shitsuyo

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude, Akiyama, Ken; Miwa, Kimitada

Members

Matsuo, Kazuyuki; Tanno, Makoto; Masaharu, Nakamura; Hiroshi, Fujita; Okimoto, Kenneth G.; Iino, Tomoyuki; Hill, Wm. Thomas; Ueyama, Takahiro

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma

2001

Director

Otsuka, Juro

Deputy-Director

Masui, Shitsuyo

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude, Akiyama, Ken; Miwa, Kimitada

Members

Matsuo, Kazuyuki; Tanno, Makoto; Masaharu, Nakamura; Hiroshi, Fujita; Okimoto, Kenneth G.; Iino, Tomoyuki; Hill, Wm. Thomas; Ueyama, Takahiro

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru; Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi; Kazuko, Sakuma

2000

Director

Matsuo, Kazuyuki

Deputy-Director

Masui, Shitsuyo

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude, Akiyama, Ken; Miwa, Kimitada

Members

Tanno, Makoto; Masaharu, Nakamura; Hiroshi, Fujita; Okimoto, Kenneth G.; Otsuka, Juro; Iino, Tomoyuki; Hill, Wm. Thomas

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru, Aoyama, Yoshitaka; Takano, Kazuyoshi; Sakuma, Kazuko; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi

1999

Director

Matsuo, Kazuyuki

Deputy-Director

Masui, Shitsuyo

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude, Akiyama, Ken

Members

Tanno, Makoto; Miwa, Kimitada; Masaharu, Nakamura; Hiroshi, Fujita; Okimoto, Kenneth G.; Otsuka, Juro
Auxiliary Members: Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru, Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Sakuma, Kazuko; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi

1998

Director

Matsuo, Kazuyuki

Deputy-Director

Otsuka, Juro

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude, Akiyama, Ken

Members

Hanami, Tadashi; Tanno, Makoto; Tsuchida, Motoko, Miwa, Kimitada; Masaharu, Makamura; Hiroshi, Fujita; Okimoto, Kenneth G.; Masui, Shitsuyo

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru, Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Sakuma, Kazuko; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Allen, Bruce; Suzuki, Yoshimi

Visiting Member

Watanabe, Yasushi; Mader, Diane Castellano

1997

Director

Matsuo, Kazuyuki

Deputy-Director

Otsuka, Juro

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude, Akiyama, Ken

Members

Hanami, Tadashi; Kanemitsu, Hideo; Tanno, Makoto; Tsuchida, Motoko, Miwa, Kimitada; Masaharu, Makamura; Hiroshi, Fujita; Okimoto, Kenneth G.

Auxiliary Member

ruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru, Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Sato (Sakuma), Kazuko; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko; Masui, Shitsuyo; Allen, Bruce

Visiting Member

Watanabe, Yasushi

1996

Director

Matsuo, Kazuyuki

Deputy-Director

Nakamura, Masaharu

Members Emeritus

Kawata, Tadashi; Roberge, Claude

Members

Akiyana, Ken; Hanami, Tadashi; Kanemitsu, Hideo; Tanno, Makoto; Tsuchida, Motoko, Miwa, Kimitada; Otsuka, Juro Auxiliary Members: Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru, Aoyama, Yoshitaka, Takano, Kazuyoshi; Sato (Sakuma), Kazuko; Ogasawara, Yuko; Ishii, Noriko

1995

Director

Matsuo, Kazuyuki

Deputy-Director

Nakamura, Masaharu

Members

Akiyana, Ken; Hanami, Tadashi; Kanemitsu, Hideo; Tanno, Makoto; Kawata, Tadashi; Roberge, Claude; Tsuchida, Motoko, Miwa, Kimitada

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru

Visiting Member

Kenmochi, Hisaki; Tachikawa, Kyoichi; Gomi, Toshiki

1994

Director

Miwa, Kmitada

Deputy-Director

Nakamura, Masaharu

Members

Akiyana, Ken; Hanami, Tadashi; Kanemitsu, Hideo; Tanno, Makoto; Kazuyuki, Matsuo; Kawata, Tadashi; Roberge, Claude; Tsuchida, Motoko

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi; Sakurada, Daizo; Tatsumi, Takayuki; Masuda, Hikaru

Visiting Member

Kenmochi, Hisaki; Slovic, Scott; Gagne, Wallace

1993

Director

Matsuo, Kazuyuki

Deputy-Director

Nakamura, Masaharu

Members

Akiyana, Ken; Hanami, Tadashi; Kawata, Tadashi; Miwa, Kimitada; Ori, Kan; Roberge, Claude; Tsuchida, Motoko

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi

Visiting Member

Gomi, Toshiki; Kenmochi, Hisaki; Tachikawa, Kyoichi; Spievack, David; Donnelly, Michael; Slovic, Scott; Gagne, Wallace

1992

Director

Miwa, Kimitada

Deputy-Director

Matsuo, Kazuyuki

Members

Akiyama, Ken; Hanami, Tadashi; Kanemitsu, Hideo; Kawata, Tadashi; Nakamura, Masaharu; Ori, Kan; Roberge, Claude; Tsuchida, Motoko

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi

Visiting Member

Spievack, David; Rheault, Silvain; Gagne, Wallace; Bertnett, Neville

1991

Director

Miwa, Kimitada

Deputy-Director

Matsuo, Kazuyuki

Members

Akiyama, Ken; Fartin, Conrat; Hanami, Tadashi; Kanemitsu, Hideo; Kawata, Tadashi; Nissel, John; Ori, Kan; Currie, William; Murase, Ann

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi

Visiting Member

Spievack, David

1990

Director

Miwa, Kimitada

Deputy-Director

Matsuo, Kazuyuki

Members

Akiyama, Ken; Fartin, Conrat; Hanami, Tadashi; Kanemitsu, Hideo; Kawata, Tadashi; Nissel, John; Ori, Kan; Currie, William; Murase, Ann

Auxiliary Member

Aruga, Tadashi

Visiting Member

Spievack, David

1989

Director

Miwa, Kimitada

Deputy-Director

Matsuo, Kazuyuki

Members

Akiyama, Ken; Fartin, Conrat; Hanami, Tadashi; Nakamura, Masaharu; Kawata, Tadashi; Nissel, John; Ori, Kan; Currie, William; Murase, Ann

Auxiliary Member

Member: Aruga, Tadashi

1988

Director

Kawata, Tadashi

Deputy-Director

Akiyama, Ken

Members

Fartin, Conrat; Hanami, Tadashi; Matsuo, Kazuyuki; Miwa, Kimitada; Nakamura, Masaharu; Ori, Kan; Currie, William

1987

Director

Kawata, Tadashi

Deputy-Director

Akiyama, Ken

Members

Fartin, Conrat; Hanami, Tadashi; Matsuo, Kazuyuki; Nakamura, Masaharu; Nissel, John; Ori, Kan; Currie, William; Murase, Ann; Miwa, Kimitada